Statutes

These are the statutes for the non profit organisation Ars amandi. As the organization is registered in Sweden they need to be in Swedish to be legally binding when it comes to tax legislation. Scroll down for an English version.

Stadgar för föreningen Ars amandi.

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Föreningen Ars Amandi

§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok

§4 Syfte
Föreningens syfte är arrangera lajv med fokus på kärlek, sex och jämställdhet.

§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§7 Medlemmar
Som medlem antas person ansöker om medlemsskap, som godkänner dessa stadgar, som årligen betalar medlemsavgift till föreningen och/eller anmäler att hen vill vara medlem. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet.

En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av ett antal av medlemmarna och dessa beslutar gemensamt om föreningens verksamhet i överensstämmelse med årsmötets beslut.  Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av personer att justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 7. Ekonomisk berättelse för förra året
 8. Revisorernas berättelse för förra året
 9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 10. Årets verksamhetsplan
 11. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 12. Val av årets styrelse
 13. Val av årets revisor
 14. Val av årets valberedare
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande

§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill det eller om revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste alla föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av en person utsedd av styrelsen. Kontot tecknas av en eller två personer ur styrelsen var för sig.

§14 Rösträtt
Endast fullt betalande och närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske ska förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav ett måste vara ett ordinarie årsmöte.

§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

Stadgarna antagna vid konstituerande årsmöte 2002-10-20 och har sedan uppdaterats, senast på årsmöte 2014-05-10.

Vill du bli medlem fyller du detta formulär.

Statutes of Ars amandi

§ 1 The name
The association’s name is Ars Amandi

§ 2 The seat of the board
The registered seat is in Stockholm .

§ 3 The organizational form
The association is a non-profit organization. The association is a member of Sverok

§ 4 Purpose
The purpose of the association is to organize LARPs that focus on love, sex and gender .

§ 5 Independence
The association is religiously and politically independent

§ 6 Financial Year
The budget year is January 1  to December 31.

§ 7 Members
A person who applies for membership, approves these statutes, who pay the annual membership fee to the association and / or reports that they would like to be a member can be accepted as a member of the association. The fee is decided at the annual meeting .

A member who seriously damages the association may be suspended by the board. Suspended members must be discussed at the next annual meeting. At the annual meeting either the suspension is withdrawn or the member is excluded from the association.  The Board and the Annual Meeting may revoke suspension and exclusion.

§ 8 The Board
The Board is responsible for the association’s membership list, grant applications, recruitment , the execution of decisions made at annual meetings and other activities.

The association’s board consists of the number of people chosen by the annual meeting. They decide jointly on the association’s activities in accordance with the annual meeting’s decision. The Board is installed immediately after the election. Only members of the association can be up for election to the board.

§ 9 Auditors
To audit the accounts of the association and the administration the annual meeting elects one or two auditors. Only persons who are not board members can be elected. The auditor doesn’t have to be a member of the association.

§ 10 Nominations Committee
To prepare proposals for next years elections prescribed by the statutes the Annual Meeting can appoint a nominations committee. Only members of the association can be appointed.

§ 11 The annual meeting
The annual meeting shall be held no later than 31 March each yea . The Board decides the time and place . To be valid, the association’s members have to be notified of the meeting at least two weeks in advance. The following shall be dealt with at each annual meeting :

 1. Opening of the meeting
 2. Meeting validity
 3. Appointment of a Chairperson for the meeting
 4. Appointment of a secretary for the meeting
 5. Appointment of one or two people to verify the minutes
 6. The annual report for the last year
 7. Financial Report for last year
 8. Auditor ‘s Report for the last year
 9. The boards liability
 10. This year’s annual plan
 11. This year’s budget and the membership fees
 12. The election of this year’s Board
 13. The election of this year’s auditor
 14. The selection of this year’s nominations committee
 15. Other issues
 16. Ending the meeting

§ 12 Extraordinary Annual Meeting
If the board wants it or if the auditor or at least half of the members of the association so requires , the Board shall convene an Extraordinary Meeting. When a valid claim on an additional annual meeting is made , those who demanded it may handle the notice to the members. To be valid, all members must receive notice at least two weeks in advance.

At the extraordinary meeting , only those issues mentioned in the notice may be addressed.

§ 13 Signatory
The association’s authorized signatories are designated by the Board. The board can also authorize signatory rights of the accounts of the association to one or two persons from the Board separately.

§ 14 Right to vote
Only fully paid and present members are entitled to vote at the annual meeting. At board meetings , only present Board members may vote.

§ 15 Votes
All issues raised at the annual meeting or board meeting are decided by a simple majority unless otherwise is stated in the statute. Abstentions are not counted.

Each person entitled to vote has one vote. If vote is a draw, chance will decide.

§ 16 These statutes
These statutes may only be changed at Annual meetings.

To be valid, the amendment must be adopted by two-thirds of the votes. When an amendment should be handled, the proposal must be adressed in the notice for the meeting. Otherwise, the amendment must be adopted unanimously.

Amendment of statutes of association form ( §3 ), purpose ( §4), statutes ( §16) and dissolution ( §17) requires identical decisions in two consecutive annual meetings, one of which must be a regular annual meeting.

§ 17 Dissolution
Proposals for dissolution of the association may only be presented at the annual meeting. The dissolution must be addressed in the notice .

The Association may not be dissolved as long as at least five members to disapprove of the dissolution.

When dissolved the association’s debts should be paid. Thereafter, the association’s assets should be distributed  in accordance with the association’s purpose. How this should be done is decided at the last annual meeting.

The statutes adopted at the Inaugural Annual Meeting 2002-10-20 and has since been updated , most recently at the annual meeting of 2014-05-10 .

You can become a member by filling out this form

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *